Testament Maeyken Oudecamer

31 januari 2010
legaat Gillis Anthoniss 1676 26 oktober 1676 heeft Maeyken Huybrechts Oudecamer, dochter van Antonie Huybrechts Oudecamer haar testament laten opmaken. De akte is bewaard gebleven in RAZE archief 2829. Medeonderzoekers zijn zo vriendelijk geweest deze akte voor me te vertalen, de transcriptie staat hieronder. Uit het testament blijkt dat Gilles Antonisse de broer is van Maeyken en dus de zoon van Antonie Huybrechts.

Op de scan ontbreken helaas een aantal regels, ik zal dus nog een keer terug moeten naar het archief om die ook te kopieren.

In den name des Heeren amen 1. Op huijden den 26 (octo)br(is) 1676 beneffens schepenen 2. ontboden sijnde ten huijse van ['ten huijse van' doorgehaald] bij Maeyken Huybrechts 3. jonghe dochter wonende bij haren vader Ant(onie) Huybrechts 4. de welcke haer niet wel gevoelende, doch haer volle 5. verstant memorie en vijf sinnen wel machtigh en gebruyc- 6. kende soo den schepen is gebleken, de welcke aenmerkende 7. de sekerh(ei)t van eens te moeten sterven en d'onsekere uyre 8. van dien, verclaerde der halven te willen maken ende 9. door mij secr(e)t(ari)s doen beschrijven haer testam(en)t ende 10. uyterste wille omme daer bij te disponeren van alle 11. haere tijtdel(ijke) goederen haer van Godt almachtigh 12. op dese werelt verleent, en dat in manieren naer be- 13. schreven, eerst en voor al haere ziele wanneer die naer 14. den wille des Heeren, uyt dit haer sterffel(ijke) lighaem sal 15. sijn gescheyden, in de genadige handen van Godt almachtich 16. onder de verdiensten van onsen eenigen zaligmaker ende 17. verlosser Jesu Christi en haer lighaem een eerlijcke 18. begraeffenisse etc., comende dan voorts tot de dispositie 19. van haere tijdel(ijke) goederen. Soo ist dat sij testa- 20. tryce legateert aen den grooten armen deser parochye 21. de somme van £ 25:0:0 ende aen haer broeder 22. genaemt ['ende aen haer broeder genaemt' doorgehaald] nogh legateert sij testatryce aen 23. Gillis Antonisse geseyt Kapiteijn een 24. somme van £ 100:0:0 met dien verstande 25. nochtans dat den voorn(oemde) Gillis Antonisse niet eer 26. het effect en sal genieten als naer de doot van haren 27. vader Ant(onie) Huybrechtsen Oudecamer en in alle haere 28. resterende goederen, egeen uytgesondert, die sij testatryce met de doot 29. ontruymen en naer laten sal, institueert sij testatryce 30. haren vader Ant(onie) Huybrechtsen Oudecamer omme daer 31. van te disponeren als van sijn vrij eygen goet. Al tgunt 32. [twee regels weggevallen] 33. naer haer doot volcomen effect sortere tsij als testament codi- 34. cille ofte soo als imants testament best can subsisteren 35. Aldus gedaen ter presentie van m(eeste)r Coen? ... 36. schepen van Heijnkenzant en bij de testatryce 37. onderteyckent actum als boven 38. Dit is het merck + gestelt bij de 39. testatrice Met dank aan Anne Mieke en Pauwel van het stamboomforum.